Studiuj informatukÄ™

  Biuro projektu:
  Wydział Nauk Ścisłych
  ul.3 Maja 54, 08-110 SIEDLCE
  pokój 16 (Dziekanat WNŚ)
  telefon/fax: (25) 643 11 86
  godziny pracy 8:00 - 15:30
  dni: Poniedziałek - Czwartek
  dzień wewnętrzny: Piątek
  e-mail: sns@uph.edu.pl
  www: www.sns.wns.uph.edu.pl

Strona główna projektu

Kapitał Ludzki NSP, UPH w Siedlcach, Unia Europejska EFS

Staż - najlepszy start!

 

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S227/15

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE: 1 939 673, 47 PLN
(Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 634 756,80 PLN)

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: Podniesienie przez 176 studentów Wydziału Nauk Ścisłych w latach 2016 - 2018 kompetencji niezbędnych na rynku pracy.


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój UPH w Siedlcach WNŚ w Siedlcach UN Europejski Fundusz Społeczny
„Staż - najlepszy start!” projekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Biuro projektu: Wydział Nauk Ścisłych, ul. 3 Maja 54, 08-110 SIEDLCE
Copyright © 2012-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone